Eetteam het Gooi biedt hulp vanuit 4 verschillende disciplines:

Psychologie/orthopedagogiek

De psychologische/orthopedagogische hulp vanuit het Eetteam is gericht op kinderen tussen 0-12 jaar met somatische aandoeningen, onverklaarbare lichamelijke (buikpijn) klachten en anderszins sociaal emotionele problematiek. Daarnaast begeleiden wij ook veel kinderen in de schoolse- en thuissituatie; we benaderen altijd het kind in context. Problemen met eten kan stress oproepen bij zowel ouder(s) als kind wat vervolgens van invloed is op de ouder-kind relatie. Ook andere factoren kunnen van invloed zijn, zoals ingrijpende gebeurtenissen. In de begeleiding van kinderen met eetproblemen of buikpijnklachten is de hulpvraag van ouders vaak leidend en wordt samen bekeken welke hulp nodig is maar ook de kinderen zelf worden betrokken bij de hulpvraag om ook de voor hen gewenste situatie te bereiken. Tijdens de behandeling is er voldoende aandacht voor de eventueel onderliggende psychopathologie en verschillende invalshoeken door multidisciplinair overleg binnen het Eetteam. Behandeling kan bestaan uit individuele behandeling dan wel ouderbegeleiding en deze behandeling kan verschillend worden ingestoken (cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, EMDR, mindfulness etc.).

Kinderfysiotherapie

Als kinderfysiotherapeut onderzoeken en behandelen wij kinderen waarbij de motorische ontwikkeling niet van zelfsprekend verloopt. Voorbeelden hiervan kunnen zijn:

  • niet komen tot zitten, kruipen, lopen
  • angstig zijn tijdens het bewegen
  • niet mee kunnen komen op de gymles, zwemmen
  • “onhandig” (vaak dingen omgooien of laten vallen)
  • bewegingsonrust, niet stil kunnen zitten
  • Verstoorde prikkelverwerking (sensorische integratiestoornissen)

Omdat motorische problemen samen kunnen gaan met o.a. eetproblemen neemt kinderfysiotherapie Gooi deel aan de multidisciplinaire samenwerking van  Eetteam het Gooi.

De kinderfysiotherapie is “vrij toegankelijk”, u mag zonder verwijzing naar een kinderfysiotherapeut.

Logopedie

Bij het ontstaan van eet- en voedingsproblemen en bij voedingsproblemen die al langer aanwezig zijn, spelen meestal verschillende factoren een rol. Daarom is een multidisciplinaire benadering zinvol.

De logopedisten van Eetteam Het Gooi hebben veel ervaring met de begeleiding van (jonge) kinderen met eet- en drinkproblematiek en hun ouders. Zij brengen de logopedische kant van het eten en drinken in kaart, zoals de mondmotorische mogelijkheden en vaardigheden. Zij onderzoeken o.a. de aan-of afwezigheid van voedingsreflexen en de sensibiliteit/ gevoeligheid rond en in de mond. Ook observeren zij de vaardigheden van lippen en tong bij het zuigen, afhappen, kauwen en slikken.

De logopedist onderzoekt ook:

  • De actuele eet- en drinkmogelijkheden en hoe de eet- en drinkontwikkeling eerder is verlopen.
  • Het verloop van de overgangen van de verschillende voeding (van melk naar fruit-groentehapjes naar voeding waarop het kind moet kauwen)
  • Eventuele slik- en/of verslikproblemen
  • Eventuele voedselweigering, selectief of beperkt eten.

In samenspraak met ouders wordt na het logopedisch onderzoek een plan van aanpak gemaakt, waarbij de hulpvraag van ouders en/of het kind centraal staat.

Belangrijke doelen hierbij zijn, dat het kind (weer) plezier in eten  en drinken krijgt en dat de eet-drinksituatie binnen het gezin ontspannen kan verlopen.
De behandeling vindt soms in de praktijk plaats, maar kan indien nodig ook aan huis plaats vinden.

Voor logopedisch onderzoek en behandeling is een verwijzing van een arts nodig.

Kinderdiëtetiek

De diëtistische hulp vanuit het Eetteam is gericht op kinderen tussen 0-12 jaar met selectief eetgedrag en onverklaarbare lichamelijke (buikpijn) klachten. Kan de oorzaak van de buikpijnklachten gevonden worden in de voeding of manier van eten? En zo ja, hoe kan de voeding dusdanig geoptimaliseerd worden binnen de gezinssituatie zodat klachten verdwijnen? En hoe kunnen de ouders het kind ondersteunen bij het aanleren van een gezond eetgedrag? Hoe ziet de voeding van het kind eruit en is deze volwaardig: levert het voldoende energie en voedingsstoffen om goed te kunnen groeien? Daarnaast zijn er steeds meer kinderen die kritisch eetgedrag laten zien. Ze zijn kieskeurig ten aanzien van smaak, temperatuur, geur of de structuur van voeding. De kinderdiëtist kan deze kinderen helpen door te onderzoeken wat de oorza(a)k(en) is/zijn van de eetproblemen of er sprake is van een probleem in de sensorische informatieverwerking of dat  er sprake is van mond-motorische of somatische problemen (gezondheid, benauwdheid, tandvleesontsteking, nierproblemen), voedselverwerkingsproblemen zoals maag-darmproblemen of dat er een angst of trauma ten grondslag aan het eetgedrag. Het -daaruit voortkomende- behandelplan wordt op maat gemaakt en is helemaal afgestemd op de wensen en voorkeuren van het kind. Ook worden de ouders in het proces betrokken: ouders hebben immers een voorbeeldrol en kunnen als geen ander het kind motiveren en stimuleren om eetgedrag te veranderen.